(1)
กิจธีระวุฒิวงษ์ น.; เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ. การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 1-5.