(1)
จันทร์สุข น.; รอดพรม เ.; จันทร์สุข ช. การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 45-50.