(1)
เทพเทียนบ.; ศรีวณิชชากรส.; ศุภลักษณ์ศึกษากรพ.; ประคองสายภ. อุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชากรทั่วไป. KKU J for Pub Health Res 2017, 7, 34-44.