(1)
ศรีบุญเรือง พ.; ตลับนิล ก.; ศรีบุญพิมพ์สวย ว. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 60-70.