(1)
แซ่หลี เ.; เทพเทียน บ.; ศรีวณิชชากร ส. การจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 39-48.