(1)
จันทร์น้อย ม.; ปานศิลา ว.; อุดมพร ธ. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 22-30.