(1)
ภู่สุวรรณ น.; สีประโค ป. การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2552-2556). KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 14-21.