(1)
ตระกูลทวีสุข พ.; สกุลคู พ.; ไกรสร ภ.; ชาญวิรัตน์ ก. ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 1-4.