(1)
บุญยอแสง ว.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว). KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 60-67.