(1)
บุญยอแสงว.; ศุกรเวทย์ศิริพ. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว). KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 60-67.