(1)
อารยางกูร ก.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 54-59.