(1)
ทัศศรี จ.; จมูศรี ส. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการป้องกันเอดส์ในจังหวัดสงขลา. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 20-26.