(1)
บุญโญ ภ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 45-53.