(1)
พันธุอามาตย์ จ.; แสนไชยสุริยา ภ.; จิระพรกุล ช. การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว). KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 14-21.