(1)
สมพานทบานสุขก.; แสนไชยสุริยาก.; วิดามาลีว.; แสนไชยสุริยาภ. การพัฒนาระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. KKU J for Pub Health Res 2017, 9, 46-52.