(1)
ถ่างกระโทกป.; ชาวแขกส.; มงคลดีพ.; พิณรัตน์พ.; พวงเพชรเ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร. KKU J for Pub Health Res 2017, 9, 71-78.