(1)
แก้วสีงาม ร.; โล่วิรกรณ์ ส. ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของสามเณรที่ศึกษาในโรงเรยน ี บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 28-37.