(1)
สุราวรรณ์ ว. ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 58-69.