(1)
สงวนกิตติพันธ์ ป.; โล่วิรกรณ์ ส. การรับรู้และการบริโภคอาหารคลีนของนักศึกษาปริญญาตรีระหว่าง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 9-18.