(1)
ภูวชินพงศ์ ร. ภ.; โล่วิรกรณ์ ส.; อุตตมะเวทิน พ. พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 23-31.