(1)
วรราชว.; นาถะพินธุก. ความแตกต่างของอากาศตามลักษณะพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 4, 1-10.