(1)
ส่งเสริมน.; พรหมเทศส. บทวิเคราะห์มะเร็งท่อน้ำดี: ความรู้ บทบาทและความท้าทายของนักสาธารณสุข ในการป้ องกันและควบคุมในประเทศไทย. KKU J for Pub Health Res 2018, 4, 97-103.