(1)
แสงเพชร จ.; นาถะพินธุ ก. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ. KKU J for Pub Health Res 2018, 4, 87-96.