(1)
พลไชยบ. ทัศนคติต่อการทำงานบริการสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยนครพนม. KKU J for Pub Health Res 2018, 4, 59-68.