(1)
ภาโนมัยณ. การปรับพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ค่าคะแนน และแรงจูงใจทางบวก. KKU J for Pub Health Res 2018, 4, 27-36.