(1)
เอกสันติธ. เกมออนไลน์กับเด็กและเยาวชนไทย. KKU J for Pub Health Res 2018, 3, 93-100.