(1)
ฉิมพาลี ส.; พิชัยณรงค์ ณ.; สีตกลิน พ. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. KKU J for Pub Health Res 2018, 3, 83-92.