(1)
ฉิมพาลีส.; พิชัยณรงค์ณ.; สีตกลินพ. การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. KKU J for Pub Health Res 2018, 3, 83-92.