(1)
เสนาทิพย์ศ.; คงทองว. คุณภาพชีวิตและการทำงานของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง. KKU J for Pub Health Res 2018, 3, 75-82.