(1)
รัตนทิพย์ ศ.; โล่วิรกรณ์ ส.; เกียรติสยมภู ส. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการกลางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 3, 57-64.