(1)
ชายเกลี้ยงส.; ศุกรเวทย์ศิริพ.; มุกตะพันธ์เ. การประเมินภาวะเสี่ยงของการปวดไหล่จากการทำงานของบุคลากร ในสำนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 3, 1-10.