(1)
รัตนารักษ์ อ.; อินทรพินทุวัฒน์ ม.; วังแสน ก.; สกุลคู พ. สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังในการประกอบอาชีพ ของประเทศไทยและต่างประเทศ. KKU J for Pub Health Res 2018, 10, 1-10.