(1)
อุดมเดชน.; เขียวอยู่จ. ความชุกของปัญหาการดื่มสุราและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 67-74.