(1)
อันทัสล.; เทพเทียนบ.; จูเจริญป. การศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อายุระหว่าง 18-24 ปี. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 57-66.