(1)
ขัดธะสีมา น.; กิจธีระวุฒิวงษ์ น. การประเมินการดูแลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 48-56.