(1)
สีดาส.; ไตรทิพย์สมบัติจ. ผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อการควบคุมระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโคกสนวนอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 40-47.