(1)
ทองเกียวก.; ศิริวงศ์น.; เนียมวงษ์จ.; แจ่มผลอ. ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ การเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลฉลากโภชนาการแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) บนผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของนิสิตระดับปริญญาตร. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 29-39.