(1)
อายุวัฒน์ด.; บำรุงญาติอ.; สอนหมั่นข. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (องค์กรแห่งความสุข) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 21-28.