(1)
อัครไชยพงศ์ ก.; จงกำโชค ว.; พานทอง เ.; สุนทรวินิต ว.; ศรีสุข ภ.; สกุลคู พ.; ศิริรัตนพฤกษ์ ส. สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 1-6.