(1)
เขียวอยู่จ.; ชุตังกรป.; อรุณพงค์ไพศาลส. อ. ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมการดื่ม สุราของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 201-210.