(1)
มะโนวรว.; อินทร์ม่วงย.; อินทร์ม่วงอ. การประเมินคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตําบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 181-190.