(1)
ชาญเวชพ.; ดวงสงค์ร. ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมเพื่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในเด็กติดเชื้อเอชไอวีโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 21-28.