(1)
กุลกระจ่างก.; โล่วิรกรณ์ส. พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 11-20.