(1)
จมูศรี ส.; วงศ์พนารักษ์ น. ความยั่งยืนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 146-153.