(1)
โล่วิรกรณ์ ส.; มุกตพันธ์ เ.; ภาโนมัย ณ.; พลางวัน จ.; รัตนทิพย์ ศ. การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 62-68.