(1)
ภู่หาญณ.; นาถะพินธุก. ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมของผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 42-49.