(1)
คงทองพ.; พลบำรุงส.; เซี่ยงใช่ส.; ดวงกุณาข.; ชายพระอินทร์ฐ.; วงษ์กลางว. การเลือกใช้นวัตกรรมปูนแดงกำจัดลูกน้ำยุงลาย: กรณีศึกษาประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 5, 75 - 82.