(1)
กาสีวงศ์ว.; คงธนชโยส.; เฉนียงส. การสร้างเสริมสุขภาพจิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม. KKU J for Pub Health Res 2018, 5, 65 - 74.