(1)
ลากวงษ์ ป.; ศุกรเวทย์ศิริ พ. คุณภาพของการรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก ในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดยโสธร. KKU J for Pub Health Res 2018, 5, 55-64.