(1)
ภิราล้ำ บ.; ศุกรเวทย์ศิริ พ.; ประภาศิริ ป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม. KKU J for Pub Health Res 2018, 5, 45-54.